იტვირთება

1) რადიუსებით შედგენილ კუთხეს რომლის წვერო ცენტრშია ეწოდება ცენტრალური კუთხე

  • რკალის გრადუსული ზომა იზმება მისი ცენტრალური კუთხით მაგალითად: AKB რკალი = კუთხე 1-ის, რკალი APB = კუთხე 2

2) წრეწირის ერთი წერტილიდან გავლებული ორი ქორდით შედგენილ კუთხეს ეწოდება ჩახაზული კუთხე ე.ი კუთხე CAB ჩახაზული კუთხეა. 

  • ჩახაზული კუთხე იზომება იმ რკალის ნახევრით, რომელსაც იგი ეყრდნობა ე.ი. კუთხე A = BC რკალის ნახევრის

3) მართკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი ჰიპოტენუზის შეაწერტილშია. AO = OB

4) მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზასადმი გავლებული მედიანა ჰიპოტენუზის ნახევარია ე.ი. BO = AC/2 - ის (AO = OC = OB)

მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოთენუზისადმი გავლებული მედიანა, ამ სამკუთხედს ორ ტოლფერდა სამკუთხედად ყოფს.


დატოვეთ კომენტარი