იტვირთება

განუსაზღვრელი არტიკლი - The indefinite

ინგლისური - არტიკლი - The Article

ნახვები:

3674

სხვა თემები

განუსაზღვრელ არტიკლს აქვს 2 ფორმა: a და an

 • a – იხმარება თანხმოვნებით დაწყებული არსებითი სახელების წინ: a pen
 • an – იხმარება ხმოვნებით დაწყებული არსებითი სახელების წინ: an apple

განუსაზღვრელი არტიკლი წარმოიშვა რიცხვითი სახელისგან one და ამიტომ იხმარება მხოლოდ მხოლობით რიცხვში. მას მრავლობითი რიცხვი არ გააჩნია.

განუსაზღვრელი არტიკლი იხმარება:

 • როდესაც საგანზე ვლაპარაკობთ პირველად: I have an interesting book
 • როდესაც აღვწერთ რაიმეს: I have a nice flat
 • პროფესიასთან:  He is a doctor
 • ჩამოთვლისას მხოლობით რიცხვში: I have a father, a mother and a sister
 • საგნებთან, რომლებმაც ამა თუ იმ კლასს მიეკუთვნებიან: I have a dog and a cat
 • როდესაც ზოგადად აღვწერთ ცხოველებს: A lion is a strong animal and a mouse is weak.
 • ძახილის წინადადებაში თვლად არსებით სახელებთან მხოლობით რიცხვში: What a nice day!
 • შემდეგ გამონათქვამებში: ერთი მილიონი – a million; ერთი დუჟინი – a dozen; ერთ დღეში – in a day;  კვირაში ერთხელ – once a week.
 • ფრაზეოლოგიურ შემასმენელში: to have a walk, to have (take) a bath.

დატოვეთ კომენტარი