იტვირთება

I ნიშანი

თუ ერთი სამკუთხედის ორი გვერი და მათ შორის მდებარე კუთხე, შესაბამისად უდრის მეორე სამკუთხეხდის ორ გვერდსა და მათ შორის მდებარე კუთხეს, მაშინ ეს სამკუთხედები ტოლია.

II ნიშანი

თუ ერთი სამკუთხედის ერთი გვერდი და მასთან მდებარე ორი კუთხე უდრის მეორე სამკუთხედის ერთ გვერდს და მასთან მდებარე ორ კუთხეს მაშინ ეს სამკუთხედები ტოლია.

III ნიშანი

თუ ერთი სამკუთხედის სამი გვერდი უფრის მეორე სამკუთხედის სამ გვერდს, მაშინ ეს სამკუთხედები ტოლია.


დატოვეთ კომენტარი