იტვირთება

პარალელოგრამი ეწოდება ისეთ ოთხკუთხედს, რომლის მოპირდაპირე გვერდები წყვილ-წყვილად პარალელურია

  • თუ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეები წყვილ-წყვილად ტოლია, მაშინ ეს ოთხკუთხედი პარალელოგრამია
  • თუ ოთკუთხედის დიაგონალები გადაკვეთისას შუაზე იყოფიან, მაშინ ეს ოთკუთხედი პარალელოგრამია

 

პარალელოგრამის თვისებები:

  • მოპირდაპირე კუთხეები ტოლია. კუთხე A=C; კუთხე B=D
  • დიაგონალით ორ ტოლ სამკუთხედად იყოფა , სამკუთხედი ABD = BDC - სი; ABC = ACD სამკუთხედის
  • დიაგონალები გადაკვეთისას შუაზე იყოფიან AO=OC, BO=OD
  • მოპირდაპირე გვერდები ტოლია AB=CD; BC=AD

დატოვეთ კომენტარი