იტვირთება

1) მხებითა და ქორდით შედგენილი კუთხე იზომება მათ შორის მოქცეული რკალის ნახევრით. ე.ი. კუთხე CAB = AB რკალის ნახევარს

2) წრეწირის მხები შეხების წერტილზე გავლებული რადიუსის მართობულია. ე.ი. AB მართობულია OK -ის

3) გადამკვეთი ქორდებით შედგენილი კუთხე იზომება იმ ქორდებს შორის მოქცეული რკალების ჯამის ნახევრით. კუთხე AOB ტოლია AB და AC რკალების ნახევრის.

4) AB - ქორდა; CD - დიამეტრი, თუ AB მართობულია CD -სი, მაშინ AK=KB


დატოვეთ კომენტარი