იტვირთება

რომბი

რომბი ეწოდება ისეთ პარალელოგრამს, რომლის ყველა გვერდი ტოლია

  • დიაგონალები კუთხეების ბისექტრისებია
  • დიაგონალები ურთიერთმართობულია

მართკუთხედი

პარალელოგრამს, რომლის ყველა კუთხე მართია მართკუთხედი ეწოდება

  • მართკუთხედის დიაგონალები ტოლია

კვადრატი

პარალელოგრამს, რომლის ყველა გვერდი და კუთხე ტოლია კვადრატი ეწოდება

  • კვადრატი არის რომბიც და მართკუთხედიც, ამიტომ გვადრატს აქვს ყველა ის თვისება, რაც რომბსა და მართკუთხედს.

დატოვეთ კომენტარი